Artikel 1 – Definities

 1. Angela Dol, Praktijk Angela Dol, gevestigd te Apeldoorn, 7312 AG, Herderweg 11, met als handelsactiviteit door middel van een eenmanszaak het verzorgen van natuurgerichte therapie, coaching en training, webinars, workshops en cursussen aan natuurlijke personen en rechtspersonen. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 08165 1678, hierna aangeduid als “opdrachtnemer”.
 2. De wederpartij zijnde een natuurlijk persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van opdrachtnemer, hierna aangeduid als “opdrachtgever”. 

Hierna te noemen “partijen”.

 1. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen partijen over de aangeboden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk door opdrachtnemer bevestigd aan opdrachtgever na aankoop en zijn verwoord in de algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen de Natuurgeneeskundige en de cliënt.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Natuurgeneeskundige zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan Natuurgeneeskundige worden medegedeeld.

Artikel 4. Afgrenzing natuurgeneeskundige behandeling met regulier medische behandeling

 1. Geen enkele behandeling door Natuurgeneeskundige, mag in plaats komen van een behandeling door een reguliere arts. In voorkomende gevallen zal Natuurgeneeskundige de cliënt (terug) verwijzen naar de huisarts of behandelend arts. Natuurgeneeskundige kan een natuurgeneeskundige diagnose stellen. Zij stelt geen regulier medische diagnose. Natuurgeneeskundige adviseert cliënt, indien dit nog niet is gebeurd, zijn of haar klachten ook voor te leggen aan de reguliere medische hulpverlener zoals een huisarts, medisch specialist of fysiotherapeut. Daarnaast adviseert natuurgeneeskundige cliënt om naast de natuurgeneeskundige behandeling ook ruggenspraak te blijven houden met de reguliere medische hulpverlener.
 2. Indien cliënt, om welke reden dan ook, wil afbouwen van medicijnen kan en mag dit alleen in samenspraak met de voorschrijvend arts gebeuren. Natuurgeneeskundige geeft geen advies omtrent medicatie. Zij bewaakt de interacties tussen ingezette natuurgeneeskundige middelen en medicatie en overlegt, zo nodig en alleen na toestemming van cliënt, met de voorschrijvend arts.
 3. Indien gewenst zal Natuurgeneeskundige, na toestemming van cliënt, de huisarts of andere zorgprofessional die door cliënt is ingeschakeld, informeren over de natuurgeneeskundige behandeling.
 4. Indien cliënt besluit niet langer of in het geheel geen gebruik te maken van de mogelijkheden die er zijn binnen de reguliere geneeskunde, dan is dit besluit een vrije en eigen keuze van de cliënt.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

Bij de uitvoering van de dienstverlening van de Natuurgeneeskundige is sprake van een inspanningsverplichting.

De Natuurgeneeskundige geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de Natuurgeneeskundige. De Natuurgeneeskundige is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

De Natuurgeneeskundige is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de Natuurgeneeskundige mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

De Natuurgeneeskundige is niet aansprakelijke voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt gegevens die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de behandeling onjuist, onvolledig of niet tijdig heeft verstrekt aan Natuurgeneeskundige.

De aansprakelijkheid van de Natuurgeneeskundige voor schade voortvloeiend uit de door haar – eventueel met inschakeling van niet-ondergeschikten – verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult.

In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de Natuurgeneeskundige beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de cliënt.

De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de Natuurgeneeskundige aansprakelijk wil stellen.

Artikel 6. Geheimhouding

 1. De Natuurgeneeskundige zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover natuurgeneeskundige daartoe verplicht is of de natuurgeneeskundige toestemming van de cliënt heeft verkregen.
 2. De natuurgeneeskundige zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 opleggen aan haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.
 3. De natuurgeneeskundige gaat zorgvuldig om met uw privacy.

Artikel 7. Tarieven

De tarieven voor consulten en trainingen staan gepubliceerd is op de website. De tarieven voor trajecten voor bedrijven zijn op aanvraag.

Artikel 8. Natuurgeneeskundige middelen

 1. De prijzen van via recept voorgeschreven fytotherapeutische middelen en overige geadviseerde natuurgeneeskundige middelen waaronder voedingssupplementen, zijn opvraagbaar bij de betreffende natuurapotheken, natuurdrogisten of andere leveranciers.
 2. Voornoemde leveranciers zijn verantwoordelijk voor de prijsvaststelling, kwaliteit en samenstelling van de natuurgenees­kundige middelen. De natuurgeneeskundige is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de voorgeschreven en geadviseerde natuurgeneeskundige middelen waaronder voedingssupplementen.

Artikel 9. Facturering en betaling

 1. Na elke verrichting ontvangt de cliënt / opdrachtgever een factuur voor de dienstverlening.
 2. De factuur dient binnen 14 dagen of via een betalingsverzoek te worden voldaan.
 3. Dienstverlening aan niet particuliere cliënten / opdrachtgevers wordt volgens afspraak gefactureerd en betaald op het door dienstverlener aangegeven bankrekeningnummer. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de cliënt / opdrachtgever binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum te betalen.
 4. Na overschrijding van de termijn van 14 dagen is de opdrachtgever zonder dat ingebrekestelling is vereist in verzuim en is de opdrachtgever de wettelijke rente, vermeerderd met 1% aan dienstverlener verschuldigd. De natuurgeneeskundige is gerechtigd haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten en zal de opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte stellen. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 10. Verhindering

 1. Bij verhindering dient de cliënt dit minimaal 24 uur voor het afgesproken tijdstip aan te geven, zodat Natuurgeneeskundige in de mogelijkheid wordt gesteld de vrijgekomen plaats op te vullen.
 2. Wanneer cliënt / opdrachtgever niet tijdig afbelt, zullen de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht bij cliënt. Voor afmelding kunt u Natuurgeneeskundige 7 dagen per week, 24 uur per dag bereiken op telefoonnummer 06-52075350 (voicemail inspreken indien telefoon niet wordt opgenomen) en per e-mail praktijk@angeladol.nl

Artikel 11. Klachten

Bij klachten over de diensten van opdrachtnemer is altijd de eerste stap dat hierover in open gesprek tussen opdrachtgever (of deelnemer aan activiteiten) en eindverantwoordelijke van de activiteit (opdrachtnemer) wordt gesproken. De opdrachtgever krijgt hier uitgebreid de gelegenheid om de klacht helder te formuleren. Opdrachtnemer zal zich hierbij inspannen om de kern te doorgronden van hetgeen de opdrachtgever te melden heeft. De opdrachtnemer verplicht zich de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken na indiening van de klacht, in behandeling te nemen.

Uitgangspunt is om klachten zoveel mogelijk in de minne op te lossen. De intentie van de gesprekken rondom de klachten is om er samen uit te komen, waarbij zowel het belang van de opdrachtnemer als de opdrachtgever wordt gerespecteerd.

In geval de opdrachtgever en opdrachtnemer het erover eens zijn dat opdrachtgever aantoonbare schade heeft ondervonden door de activiteiten van de opdrachtnemer, dan heeft de opdrachtnemer de plicht om dit te herstellen, voor zover dit in haar vermogen ligt. Van de opdrachtgever wordt verwacht dat deze de opdrachtnemer hiertoe ook de kans geeft.

Als bovenstaande niet tot een voor beide partijen bevredigende oplossing heeft geleid, kan de NIBIG ingeschakeld worden.

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachten functionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van onze/mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Onze/mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met ons/mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bieden wij/bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie

Het staat u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij wij/ik zijn/ben aangesloten.

Met ingang van December 2019 is mijn praktijk bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.

Contact

Wanneer u een klacht heeft kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de dienstverlening van de Natuurgeneeskundige is het Nederlands recht van toepassing.
 2. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de Natuurgeneeskundige die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd.

 

 

Scroll to Top